ASIA Spine 2015

Important Date

Abstract submission Deadline

APR 30, 2015

Early bird

May 12, 2015 before

Regular and On-site

May 13, 2015 after

Board Members

 • TAIWAN

  1. Cheng-Hsing Kao
  2. Henrich Cheng
  3. Yung-Hsiao Chiang
  4. Chiung-Chyi Shen
  5. Ming-Chao Huang
 • KOREA

  1. Seung-Chul Rhim
  2. Young-Baeg Kim
  3. Do-Heum Yoon
  4. Jae-Won Doh
  5. Ju-Kyung Sung

Local committee

Chairperson
 • Ming-Chao Huang
Honorary Co-Chairpersons
 • Chun-I Huang
 • Ming-Chien Kao
 • Shen-Long Howng
 • Cheng-Hsing Kao
 • Henrich Cheng
 • Yung-Hsiao Chiang
 • Shiuh-Lin Hwang
 • Liang-Shong Lee
 • Yang-Hsin Shih
 • Yong-Kwang Tu
Secretary General
 • Jau-Ching Wu
Executive Organizing Committee
 • E-Jian Lee
 • Cheng-Kuei Chang
 • Dar-Ming Lai
 • Tzu-Yung Chen
Administrative Committee
 • Hsin-I Ma
 • Chao-Ran Wang
 • Kung-Shing Lee
 • Wei-Yu Lee
 • Chih-Lung Lin
 • Sheng-Huang Hsiao
 • Wen-Cheng Huang
Scientific Program Committee
 • Kang Lu
 • Ming-The Chen
 • Shu-Shong Hsu
 • Chin-Hong Chang
 • Der-Cherng Chen
 • Ham-Min Tseng
 • Tai-Ngar Lui
 • Cheng-Chia Tsai
 • Wen-Hsin Hsu
 • Ming-Dar Tsai
Educational committee
 • Chih-Ju Chang
 • Hung-Chuan Pan
 • Sen-Li Jen
 • Chien-Min Lin
 • Tai-Hsin Tsai
 • Wu-fu Chen
 • Kuo-Chen Wei
 • Da-Tong Ju
 • Jia-Wei Lin
 • Chiung-Chyi Shen